Bemutatkozás

Az iskolakörzet bár Szigetvárhoz igaz közel van, kissé elzárt terület. A szociális helyzetre vonatkozó felmérésekből kitűnik, hogy a szülők többsége munkanélküli, vagy közmunkaprogram keretében dolgozik. Ezt támasztja alá a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet, miszerint Dencsháza település társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott. Ebből következik, hogy tanulóink többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetben él. Sajnos szomorú, de sok esetben megállapítható tény, hogy több gyermeknek csak a napköziben biztosított a rendszeres meleg étkezés.

Tanulói létszámunk a 2023/2024-es tanévben 83 fő.

A BTMN-es, és az SNI tanulóink száma is magas. Intézményünkben az osztálylétszámok alacsonyak, így a több figyelmet igénylő gyerekek is minden segítséget megkapnak. Iskolánk diákjainak 90 %-a reggel 8 órától délután 16 óráig az intézményben tartózkodik. A képességeik és a neveltségi szintjük igen eltérő. Az iskola igyekszik ezeket az eltéréseket kompenzálni. A tanórák szervezésénél fontos szerepet kap a differenciálás.

Tanórákon és tanórákon kívül is az egyéni fejlesztés, a felzárkóztatás kiemelt figyelmet kap a gyerekek iskolai életében.. Azt gondolom, hogy ezek a tanórán kívüli foglalkozások is hozzásegítik a végzős tanulóink középiskolai felvételi előkészítését, illetve az eredményesebb iskolai tanulmányi munkájukat.

A 2023/2024-es tanévtől bevezetésre kerül a Boldogságóra program. E program segítségével növeljük az intézményünkben tanuló gyermekek boldogságszintjét, tudatosítjuk bennük, hogy a boldogság tanulható. A Boldog Iskolában, a boldogságórákon lehetőséget biztosítsunk ennek gyakorlati elsajátítására.

A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk a diákok elé, hanem

1. vezérfonalat adjon a gyerekeknek és a serdülőknek, hogyan nézzenek szembe a kihívásokkal,

2. képesek legyenek megbirkózni a problémákkal,

3. valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget,

4. növelje az önbizalmukat,

5. segítse a gyerekeket, hogy jobban teljesítsenek az iskolában.

Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

8 csoportban, 5 fő pedagógussal, havi rendszerességgel valósítjuk meg a programot a következő témakörökön keresztül: hála, optimizmus, társas kapcsolatok, jó cselekedetek, célok kitűzése, megküzdés, apró örömök, megbocsátás, testmozgás, fenntartható boldogság.